วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร  สอนวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2550 ภาคกลางและภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี